JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

Příklady dobré praxe

JOB-centrum Ostrava, s.r.o.


JOB-centrum Ostrava, s.r.o. je společnost s tradicí od března 1990, kdy byla založena studenty Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava jako občanské sdružení pro své spolužáky. V roce 1996 se transformovala na obchodní subjekt - společnost s ručením omezeným. Po celou dobu poskytuje svým partnerům služby krátkodobé pracovní výpomoci (temporary help), kdy dodává převážně na manuální práce podnikům a institucím na Ostravsku studenty vysokých a středních škol. Počty pracovníků jsou operativně zvyšovány i snižovány dle potřeb partnerů, v případě nemoci či nespokojenosti s výkonem jsou nahrazeni jinými. Partner hradí fakturačně dohodnutou cenu. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. dále v regionu zajišťuje i leasing pracovních sil přímo od jednotlivých zákazníků, čímž jim umožňuje plynule řídit počty pracovníků, nutných k jejich činnosti. Princip je obdobný jako u dodávek, avšak výběr a nábor pracovníků zde provádí přímo partner. Služba je proto poskytována za nižší cenu. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. je držitelem licence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro výkon činnosti pracovní agentury.

Ve společnosti byli v letech zaměstnáni čtyři ZTP 3. stupeň (postižení obou rukou od narození, následkem úrazu, postižení nohou po úraze a invalidní vozík, roztroušená skleróza s postižením nohou a rukou a invalidní vozík), v letech 2006 - dosud v průměru 60 OZP většinou s 1. a 2. stupněm (postižení rukou, nohou, páteře, kostí, vnitřní orgány atp.).

Během roku 2006 a 2007 pracovali všichni ZTP na vedení reklamní a marketingové kampaně v okresech Ostrava, Opava, Frýdek Místek, Třinec a Český Těšín za účelem zvýšení informovanosti a náboru OZP k nepravidelným brigádám u agentury práce. Od roku 2006 v průměru 60 OZP většinou s 1. a 2. stupněm pracuje na různých brigádních pozicích a pomocných pracech v oblastech jako potravinářský průmysl, lehký montážní průmysl, reklamní kampaně, sčítání dopravy, úklidy atp..

Délka zaměstnaneckého poměru OZP ve firmě se vyvíjí od roku 2006 následovně: 2006 - 2007 4 ZTP 3. stupeň plný pracovní poměr na dobu určitou v délce 1-2 roky v době trvání projektu. 2006 - 2010 v průměru 60 OZP většinou s 1. a 2. stupněm různé brigádní pozice na dobu určitou podle potřeb firem objednávajících pracovníky u agentury práce, průměrná délka pracovního poměru u agentury práce byla 28-29 směn / rok / pracovník, detailně nesledováno. Co se týče formy zaměstnaneckého poměru, tak vletech 2006 - 2007 měli čtyři ZTP 3. stupeň plný úvazek, pracovní poměr s pracovní smlouvou na dobu určitou. Od roku 2007 v průměru 60 OZP 1. a 2. stupeň pracují jako brigádníci s pracovními s pracovní smlouvou na dobu určitou, plný úvazek.

Na motivaci OZP zaměstnávat a pracovní zkušenosti s OZP jsme se zeptali Ing. Radka Burkoviče, jednatele společnosti.

Je Vaší motivací splnění zákonné povinnosti zaměstnávat určité procento OZP?

Ano, vzhledem k změnám Zákona o zaměstnanosti v roce 2004 na nás dopadla tato povinnost v roce 2005. Rozhodli jsme se než odvádět státu povinné sankční odvody do státní černé díry raději tyto peníze dávat konkrétním lidem a tak jim pomoci v lepším začlenění do společnosti. Navázali jsme proto kontakt s o.s. Trianon a rozjeli projekt, který dodnes nese svoje plody.

Představují pro vás motivaci finanční pobídky státu (slevy na dani, příspěvky úřadů práce)?

O příspěvky od ÚP jsme nežádali. Slevy na dani bereme jako odměnu za práci navíc, která je s naší činností při zaměstnávání OZP spojena.

Je Vaší motivací zakotvení zaměstnávání OZP v psaných normách společnosti (etický kodex, statut, výroční zpráva, společenská smlouva, zakladatelská smlouva, stanovy resp. jiné dokumenty spoluvytvářející organizační kulturu instituce…)?

Ne, podobné dokumenty považujeme v židovsko-křesťanské tradici české společnosti za plýtvání papírem, stačí se řídit zdravým rozumem a být slušný ke svému okolí.

A co třeba vylepšení budovaného image firmy díky zaměstnávání OZP? Máte zájem se účastnit různých soutěží v oblasti společensky odpovědných firem?

Bereme naše činnosti jako logickou součást působení firmy na své okolí, jako jeho spoluutváření. Pokud dostáváme ocenění, pak pro něj neděláme nic navíc, jen prezentujeme naše dosavadní běžné aktivity (držitel "Etického kodexu Hospodářské komory ČR ", držitel "Kodexu nediskriminujícího podnikatele", držitel titulu "Ethnic Friendly zaměstnavatel", držitel ocenění "Společnost přátelská rodině", a držitel děkovného uznání "Za aktivity mající celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje"). Motivují nás i předchozí dobré zkušenosti s OZP, jsme s nimi spokojeni stejně jako firmy, objednávající u naší agentury práce zaměstnance.

Kdo ve vaší firmě přišel s myšlenkou zaměstnávat OZP?

Dělali jsme to vždy, avšak v roce 2005 nás ke zvýšené míře zaměstnávání donutilo přepočítávání dle Zákona o zaměstnanosti. Do té doby jsme počty OZP u nás brigádně pracujících neevidovali. Už v průběhu projektu jsme zjistili, že překračujeme povinný podíl podle zákona každoročně o minimálně 100%.

Jak posuzujete přínos handicapovaných pro Vaši firmu, pro pracovní kolektiv?

Uvědomění si rozmanitosti života, přijetí OZP i v podvědomí jako plnohodnotných a normálních lidí, určitá forma pokory před těžkými osudy a uvědomění si vlastního štěstí a kvalit života.

Jak OZP přijímají ostatní pracovníci?

Záleží na dosavadních zkušenostech, v počátcích obvykle přetrvává nedůvěra, při opakované zkušenosti nedělají rozdíl.

Uplatňujete ve Vaší společnosti principy diverzity (rozmanitost na pracovišti) vědomě či nevědomě?

Spíše nevědomě, začínali jsme jako skupina 15 studentek a studentů VŠ různého věku, později jsme se profesionalizovali a přijímali pracovníky z venčí, ženy i muže. Naše společnost od počátku fungovala jako firma s větším podílem žen, nyní máme u nás osoby mladší i starší, matky a otce s dospělými i školou povinnými dětmi, čerstvé maminky, svobodné osoby i nesezdané páry. To se týká pracovníků kanceláře agentury práce. U agenturních pracovníků, zapůjčovaných firmám máme snad všechny myslitelné kategorie - osoby zdravé i OZP, učně, středo i vysokoškoláky, nezaměstnané různých věkových kategorií, zaměstnance pracující na druhý úvazek, maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené, invalidní i starobní důchodce.

Co Vám při zaměstnávání OZP pomáhá a co naopak je třeba zlepšit?

Nesmyslná je úprava Zákona o zaměstnanosti, kde agentury práce jsou nuceny díky velkému počtu vlastních agenturních pracovníků zaměstnávat přepočtený povinný podíl OZP. Například u nás bychom museli propustit veškeré zaměstnance kanceláře a nabrat místo nich OZP a stejně bychom při 1-3 tisících ročně zaměstnaných agenturních pracovnících povinný přepočet nesplnili. Současně agentury práce nemohou nijak ovlivnit pracovní místa a podmínky, kde by OZP jako agenturní pracovníky mohly zaměstnat. To totiž závisí jen a jen na firmách, které od agentury práce agenturní pracovníky objednávají. Paradoxně pokud jim dodáme agenturní pracovníky OZP, pak tito neovlivňují přepočet povinného podílu OZP u nich jako firmy, přestože tam opravdu fakticky pracují. Nejsou tak nijak motivovány vytvářet podmínky pro OZP a naopak pokud je skutečně mají v práci jako agenturní pracovníky, musí přesto odvádět sankční poplatek státu, protože dle Zákona o zaměstnanosti to nejsou jejich vlastní pracovníci a nevstupují do přepočtového vzorce. Tento nesmysl se marně již 6 let snažíme s MPSV ČR diskutovat a odstranit ze zákona. MPSV je k tomu hluché.

Závěrem bychom se zeptali, jaké máte zkušenosti s pracovní výkonností OZP?

Velmi dobré, jedná se o loajální a pracovité zaměstnance.

Co byste vzkázal firmám, potenciálním zaměstnavatelům OZP?

Firmy se zbytečně zaměstnávání OZP bojí. OZP v žádném případě není jen obvyklé společenské klišé - dementní nepohyblivá osoba upoutaná na lůžko či vozík. Velké množství OZP jsou běžní lidé po úraze s nejrůznějším vzděláním a schopnostmi od dělníků až po advokáty.

Změnit velikost písma